Tài chính

Đắk Lắk đẩy mạnh tiêu thụ sầu riêng trong nước

Ước tính sản lượng sầu riêng tại Đắk Lắk còn lại khoảng 50 – 60% (khoảng 50.000 – 60.000 tấn) và cho thu hoạch kéo dài hơn 1 tháng nữa. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh việc kết nội để tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Theo Zing News, ngày 25/8, ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị này đang liên hệ các huyện để nắm cụ thể số lượng sầu riêng còn lại trên địa bàn. Từ đó, Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh họp với các sở ngành để có hướng hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho nông dân.

</p> <p>Theo ông Côn, cơ quan chức năng ước tính sản lượng sầu riêng tại Đắk Lắk còn lại khoảng 50 – 60% (khoảng 50.000 – 60.000 tấn) và cho thu hoạch kéo dài hơn 1 tháng nữa. Hiện địa phương chỉ còn sầu riêng Dona. Đây là loại thường dùng được xuất khẩu do đó có giá cao. Vì vậy, việc giá sầu riêng Dona xuống thấp được xem là mặt lợi vì người dân trong nước có thể sử dụng sầu riêng này.</p> <p>Vị phó giám đốc cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng xác định sầu riêng sẽ được tiêu thụ nội địa là chính.</p> <p>“Trước đây, UBND tỉnh có ban hành kế hoạch tiêu thụ sầu riêng, trong đó chủ yếu là xuất khẩu nhưng với tình hình dịch này thì không còn phù hợp. Do đó địa phương xác định sầu riêng sẽ tiêu thụ trong nước là chính”, ông Côn thông tin.</p> <p>“Vừa qua ngành bưu chính Đắk Lắk đã ký hợp đồng tiêu thụ 200 tấn sầu riêng cho người dân. Đây không phải là số lượng nhiều nhưng là hướng đi mở đầu cho việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm”, vị phó giám đốc nói.</p> <p>Trước đó, Đắk Lắk xây dựng hai phương án tiêu thụ sầu riêng. Cụ thể, phương án 1, trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song vẫn trong tầm kiểm soát như hiện nay, 80% sản lượng bơ (khoảng 32.000 tấn) và 20% sản lượng sầu riêng (khoảng 21.000 tấn) của tỉnh được tiêu thụ trong nước.</p> <p>Sản lượng dành cho thị trường xuất khẩu khoảng 8.000 tấn bơ và khoảng 72.000 tấn sầu riêng. Tỉnh dự kiến bóc tách, cấp đông và bảo quản lạnh 10.000 tấn sầu riêng.</p> <p>Phương án 2, trường hợp dịch COVID-19 diễn biến và ảnh hưởng hết sức phức tạp, 90% sản lượng bơ (khoảng 36.000 tấn) và 36% sản lượng sầu riêng (khoảng 37.000 tấn) được tiêu thụ trong nước.</p> <p>Sản lượng dành cho thị trường xuất khẩu khoảng 4.000 tấn bơ và khoảng 51.000 tấn sầu riêng. Tỉnh Đắk Lắk dự kiến bóc tách, cấp đông và bảo quản lạnh 15.000 tấn sầu riêng.</p> <p><!--Fri Aug 27 2021 11:26:04 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Fri Aug 27 2021 11:26:04 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)--> </div> </div><!-- .entry-content /--> <div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">27/08/2021</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-comment tie-icon meta-item fa-before">0</span><span class="meta-views meta-item "><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 2 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> 2 minutes read</span> </div></div><!-- .post-meta --> <div id="share-buttons-top" class="share-buttons share-buttons-top"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A7u%20ri%C3%AAng%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc&url=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/&title=%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A7u%20ri%C3%AAng%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/&description=%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A7u%20ri%C3%AAng%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc&media=https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/Dak-Lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc.jpeg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn " data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2021-08-27T12:19:15+07:00","datePublished":"2021-08-27T12:19:15+07:00","dateModified":"2021-08-27T12:19:15+07:00","headline":"\u0110\u1eafk L\u1eafk \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh ti\u00eau th\u1ee5 s\u1ea7u ri\u00eang trong n\u01b0\u1edbc","name":"\u0110\u1eafk L\u1eafk \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh ti\u00eau th\u1ee5 s\u1ea7u ri\u00eang trong n\u01b0\u1edbc","keywords":[],"url":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc\/","description":"\u01af\u1edbc t\u00ednh s\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea7u ri\u00eang t\u1ea1i \u0110\u1eafk L\u1eafk c\u00f2n l\u1ea1i kho\u1ea3ng 50 - 60% (kho\u1ea3ng 50.000 - 60.000 t\u1ea5n) v\u00e0 cho thu ho\u1ea1ch k\u00e9o d\u00e0i h\u01a1n 1 th\u00e1ng n\u1eefa. Hi\u1ec7n t\u1ec9nh \u0111ang \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh vi\u1ec7c k\u1ebft n\u1ed9i \u0111\u1ec3 ti\u00eau th\u1ee5 \u1edf th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng n\u1ed9","copyrightYear":"2021","articleSection":"T\u00e0i ch\u00ednh","articleBody":"\u01af\u1edbc t\u00ednh s\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea7u ri\u00eang t\u1ea1i \u0110\u1eafk L\u1eafk c\u00f2n l\u1ea1i kho\u1ea3ng 50 - 60% (kho\u1ea3ng 50.000 - 60.000 t\u1ea5n) v\u00e0 cho thu ho\u1ea1ch k\u00e9o d\u00e0i h\u01a1n 1 th\u00e1ng n\u1eefa. Hi\u1ec7n t\u1ec9nh \u0111ang \u0111\u1ea9y m\u1ea1nh vi\u1ec7c k\u1ebft n\u1ed9i \u0111\u1ec3 ti\u00eau th\u1ee5 \u1edf th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng n\u1ed9i \u0111\u1ecba.\n Theo Zing News,\u00a0ng\u00e0y 25\/8, \u00f4ng V\u0169 \u0110\u1ee9c C\u00f4n, Ph\u00f3 gi\u00e1m \u0111\u1ed1c S\u1edf N\u00f4ng nghi\u1ec7p v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n N\u00f4ng th\u00f4n t\u1ec9nh \u0110\u1eafk L\u1eafk, cho bi\u1ebft \u0111\u01a1n v\u1ecb n\u00e0y \u0111ang li\u00ean h\u1ec7 c\u00e1c huy\u1ec7n \u0111\u1ec3 n\u1eafm c\u1ee5 th\u1ec3 s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea7u ri\u00eang c\u00f2n l\u1ea1i tr\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n. T\u1eeb \u0111\u00f3, S\u1edf s\u1ebd \u0111\u1ec1 xu\u1ea5t UBND t\u1ec9nh h\u1ecdp v\u1edbi c\u00e1c s\u1edf ng\u00e0nh \u0111\u1ec3 c\u00f3 h\u01b0\u1edbng h\u1ed7 tr\u1ee3 ti\u00eau th\u1ee5 s\u1ea7u ri\u00eang cho n\u00f4ng d\u00e2n.Theo \u00f4ng C\u00f4n, c\u01a1 quan ch\u1ee9c n\u0103ng \u01b0\u1edbc t\u00ednh s\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea7u ri\u00eang t\u1ea1i \u0110\u1eafk L\u1eafk c\u00f2n l\u1ea1i kho\u1ea3ng 50 - 60% (kho\u1ea3ng 50.000 - 60.000 t\u1ea5n) v\u00e0 cho thu ho\u1ea1ch k\u00e9o d\u00e0i h\u01a1n 1 th\u00e1ng n\u1eefa. Hi\u1ec7n \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng ch\u1ec9 c\u00f2n s\u1ea7u ri\u00eang Dona. \u0110\u00e2y l\u00e0 lo\u1ea1i th\u01b0\u1eddng d\u00f9ng \u0111\u01b0\u1ee3c xu\u1ea5t kh\u1ea9u do \u0111\u00f3 c\u00f3 gi\u00e1 cao. V\u00ec v\u1eady, vi\u1ec7c gi\u00e1 s\u1ea7u ri\u00eang Dona xu\u1ed1ng th\u1ea5p \u0111\u01b0\u1ee3c xem l\u00e0 m\u1eb7t l\u1ee3i v\u00ec ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n trong n\u01b0\u1edbc c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng s\u1ea7u ri\u00eang n\u00e0y.V\u1ecb ph\u00f3 gi\u00e1m \u0111\u1ed1c cho bi\u1ebft th\u00eam, hi\u1ec7n c\u01a1 quan ch\u1ee9c n\u0103ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh s\u1ea7u ri\u00eang s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u00eau th\u1ee5 n\u1ed9i \u0111\u1ecba l\u00e0 ch\u00ednh.\"Tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00e2y, UBND t\u1ec9nh c\u00f3 ban h\u00e0nh k\u1ebf ho\u1ea1ch ti\u00eau th\u1ee5 s\u1ea7u ri\u00eang, trong \u0111\u00f3 ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 xu\u1ea5t kh\u1ea9u nh\u01b0ng v\u1edbi t\u00ecnh h\u00ecnh d\u1ecbch n\u00e0y th\u00ec kh\u00f4ng c\u00f2n ph\u00f9 h\u1ee3p. Do \u0111\u00f3 \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh s\u1ea7u ri\u00eang s\u1ebd ti\u00eau th\u1ee5 trong n\u01b0\u1edbc l\u00e0 ch\u00ednh\", \u00f4ng C\u00f4n th\u00f4ng tin.\"V\u1eeba qua ng\u00e0nh b\u01b0u ch\u00ednh \u0110\u1eafk L\u1eafk \u0111\u00e3 k\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng ti\u00eau th\u1ee5 200 t\u1ea5n s\u1ea7u ri\u00eang cho ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n. \u0110\u00e2y kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng nhi\u1ec1u nh\u01b0ng l\u00e0 h\u01b0\u1edbng \u0111i m\u1edf \u0111\u1ea7u cho vi\u1ec7c h\u1ed7 tr\u1ee3 n\u00f4ng d\u00e2n ti\u00eau th\u1ee5 s\u1ea3n ph\u1ea9m\", v\u1ecb ph\u00f3 gi\u00e1m \u0111\u1ed1c n\u00f3i.Tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3, \u0110\u1eafk L\u1eafk x\u00e2y d\u1ef1ng hai ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n ti\u00eau th\u1ee5 s\u1ea7u ri\u00eang. C\u1ee5 th\u1ec3, ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n 1, tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p d\u1ecbch COVID-19 di\u1ec5n bi\u1ebfn ph\u1ee9c t\u1ea1p song v\u1eabn trong t\u1ea7m ki\u1ec3m so\u00e1t nh\u01b0 hi\u1ec7n nay, 80% s\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng b\u01a1 (kho\u1ea3ng 32.000 t\u1ea5n) v\u00e0 20% s\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea7u ri\u00eang (kho\u1ea3ng 21.000 t\u1ea5n) c\u1ee7a t\u1ec9nh \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u00eau th\u1ee5 trong n\u01b0\u1edbc.S\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng d\u00e0nh cho th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xu\u1ea5t kh\u1ea9u kho\u1ea3ng 8.000 t\u1ea5n b\u01a1 v\u00e0 kho\u1ea3ng 72.000 t\u1ea5n s\u1ea7u ri\u00eang. T\u1ec9nh d\u1ef1 ki\u1ebfn b\u00f3c t\u00e1ch, c\u1ea5p \u0111\u00f4ng v\u00e0 b\u1ea3o qu\u1ea3n l\u1ea1nh 10.000 t\u1ea5n s\u1ea7u ri\u00eang.Ph\u01b0\u01a1ng \u00e1n 2, tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p d\u1ecbch COVID-19 di\u1ec5n bi\u1ebfn v\u00e0 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng h\u1ebft s\u1ee9c ph\u1ee9c t\u1ea1p, 90% s\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng b\u01a1 (kho\u1ea3ng 36.000 t\u1ea5n) v\u00e0 36% s\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea7u ri\u00eang (kho\u1ea3ng 37.000 t\u1ea5n) \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u00eau th\u1ee5 trong n\u01b0\u1edbc.S\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng d\u00e0nh cho th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng xu\u1ea5t kh\u1ea9u kho\u1ea3ng 4.000 t\u1ea5n b\u01a1 v\u00e0 kho\u1ea3ng 51.000 t\u1ea5n s\u1ea7u ri\u00eang. T\u1ec9nh \u0110\u1eafk L\u1eafk d\u1ef1 ki\u1ebfn b\u00f3c t\u00e1ch, c\u1ea5p \u0111\u00f4ng v\u00e0 b\u1ea3o qu\u1ea3n l\u1ea1nh 15.000 t\u1ea5n s\u1ea7u ri\u00eang.\n \r\n","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Tin t\u1ee9c Xe \u00f4 t\u00f4 Suzuki","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/LOGO-100.jpg"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"adminsz","url":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/author\/adminsz\/"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Dak-Lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc.jpeg","width":1200,"height":0}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links icons-only"> <div class="share-title"> <span class="tie-icon-share" aria-hidden="true"></span> <span> Share</span> </div> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A7u%20ri%C3%AAng%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc&url=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/&title=%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A7u%20ri%C3%AAng%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn " data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> </article><!-- #the-post /--> <div class="post-components"> <div class="prev-next-post-nav container-wrapper media-overlay"> <div class="tie-col-xs-6 prev-post"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/foodie-beauty-getting-baked-and-bruised-im-in-love-reaction/" style="background-image: url(https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/Foodie-Beauty-Getting-Baked-And-Bruised-I39m-In-Love.jpg)" class="post-thumb" rel="prev"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/foodie-beauty-getting-baked-and-bruised-im-in-love-reaction/" rel="prev"> <h3 class="post-title">Foodie Beauty Getting Baked And Bruised I'm In Love | Reaction</h3> </a> </div> <div class="tie-col-xs-6 next-post"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/clip-canh-sat-141-chan-giu-chiec-xe-mercedes-gay-tai-nan-o-ham-kim-lien-the-nao/" style="background-image: url(https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/CLIP-Canh-sat-141-chan-giu-chiec-xe-Mercedes-gay.jpg)" class="post-thumb" rel="next"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span> </div> </div> </a> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/clip-canh-sat-141-chan-giu-chiec-xe-mercedes-gay-tai-nan-o-ham-kim-lien-the-nao/" rel="next"> <h3 class="post-title">[CLIP] Cảnh sát 141 chặn giữ chiếc xe Mercedes gây tai nạn ở hầm Kim Liên thế nào?</h3> </a> </div> </div><!-- .prev-next-post-nav /--> <div id="related-posts" class="container-wrapper"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Related Articles</h3> </div> <div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-dong-loat-giam-2/">Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/thu-dau-mot-cua-binh-duong-tro-lai-binh-thuong-moi-vao-ngay-mai-tp-hcm-nha-trang-cung-dan-mo-lai-mot-so-dich-vu/">Thủ Dầu Một của Bình Dương trở lại ‘bình thường mới’ vào ngày mai, TP HCM, Nha Trang cũng dần mở lại một số dịch vụ</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/nhung-thach-thuc-cho-don-tan-chu-tich-vietinbank/">Những thách thức chờ đón tân Chủ tịch VietinBank</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> <div class="related-item"> <h3 class="post-title"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/tim-du-moi-cach-nhung-chua-the-giai-quyet-duoc-tinh-trang-nghen-mang-khi-luong-nguoi-dung-tang-dot-bien/">Tìm đủ mọi cách nhưng chưa thể giải quyết được tình trạng nghẽn mạng khi lượng người dùng tăng đột biến</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span></div><!-- .post-meta --> </div><!-- .related-item /--> </div><!-- .related-posts-list /--> </div><!-- #related-posts /--> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://dailysuzuki.com.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='41847' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #add-comment-block /--> </div><!-- .comments-area --> </div><!-- .post-components /--> </div><!-- .main-content --> <div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Check Also</div> <a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> </div> <div class="widget"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/nestle-hua-rot-them-130-trieu-usd-vao-viet-nam-xay-dung-nha-may-decaf-tri-an-co-quy-mo-lon-nhat/">Nestlé hứa rót thêm 130 triệu USD vào Việt Nam, xây dựng nhà máy decaf Trị An có quy mô lớn nhất</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/ra-mat-phien-ban-moi-bt-50-gia-khoi-diem-659-trieu-dong/">Ra mắt phiên bản mới BT-50, giá khởi điểm 659 triệu đồng</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/on-dinh-voi-tat-ca-loai/">Ổn định với tất cả loại</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/bat-ngo-tang-manh-vuot-nguong-5-500-nhan-dan-te-tan/">Bất ngờ tăng mạnh, vượt ngưỡng 5.500 nhân dân tệ/tấn</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> </ul><!-- .related-posts-list /--> </div> </div><!-- #related-posts /--> <aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Primary Sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-3" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài viết mới nhất<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container posts-list-half-posts" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-dong-loat-giam-2/">Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/bmw-3-series-giam-gia-manh-tai-viet-nam-cao-nhat-toi-130-trieu-gan-cham-gia-doi-thu-mercedes-benz-c-class/">BMW 3-Series giảm giá mạnh tại Việt Nam: Cao nhất tới 130 triệu, gần chạm giá đối thủ Mercedes-Benz C-Class</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/thu-dau-mot-cua-binh-duong-tro-lai-binh-thuong-moi-vao-ngay-mai-tp-hcm-nha-trang-cung-dan-mo-lai-mot-so-dich-vu/">Thủ Dầu Một của Bình Dương trở lại ‘bình thường mới’ vào ngày mai, TP HCM, Nha Trang cũng dần mở lại một số dịch vụ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/tau-petrolimex-14-da-dam-tau-hai-thanh-26/">Tàu Petrolimex 14 đã đâm tàu Hải Thành 26</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="block-2" class="container-wrapper widget widget_block widget_categories"><ul class="wp-block-categories-list wp-block-categories"> <li class="cat-item cat-item-60"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/aji-new-car/" title="Thời gian gần đây trên cộng đồng mạng internet các kênh phổ biến về review xe đã nổi lên 1 cô gái người Thái Lan đầy quyến rũ tuy không được đẹp cho lắm :)) nhưng cô ấy cũng rất nhiệt tình review xe để lộ và hở những phần không cần thiết để thu hút phái nam đó chính là kênh youtube AJI NEW CAR Family Tính tới thời điểm tháng 10 năm 2021 kênh AJI NEW CAR Family đã có 89.9 ngàn người đăng ký với chất giọng tiếng thái véo von và Thông tin của Aji new car family Gọi để được giải đáp thắc mắc và đặt chỗ theo số 098 555 1558 ID line: 098 555 1558 FB: Jjr Janejirashop Xem thêm nhiều clip hay ho của mình tại 💋 https://onlyfans.com/u135161139 danh sách hỗ trợ https://www.patreon.com/AJINEWCARFAMILY Để kênh mới https://youtube.com/channel/UCUc2XMInyJn1vkYje_qzA4A liên hệ làm việc ☎️ 0985551558 line: 0985551558 FB: Jjr Janejirashop Trong Việt Nam mình, giới xe có rất nhiều kênh Youtube khác nhau. Không chỉ chia sẻ về những chiếc xe mới mà còn chia sẻ với anh em nhiều video bổ ích như: trải nghiệm xe, chia sẻ mua xe, cách chạy xe, chơi xe,... Ở bài viết này, mình sẽ chia sẻ với anh em 10 kênh Youtube nổi bật, bởi vì nhiều kênh quá nên mình không thể nào đưa lên hết được. Anh em thường xem kênh nào?Một số video clip review của cô gái này Suzuki Bình Dương">Aji New Car</a> </li> <li class="cat-item cat-item-55"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/cooking/">Cooking</a> </li> <li class="cat-item cat-item-62"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/doremon-monfansub/">Doremon – monfansub</a> </li> <li class="cat-item cat-item-63"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/larva-tuba/">Larva Tuba</a> </li> <li class="cat-item cat-item-46"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/cong-nghe/mobile/">Mobile</a> </li> <li class="cat-item cat-item-38"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/review-xe/">Review xe</a> </li> <li class="cat-item cat-item-61"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/san-pham-suzuki/">Sản phẩm Suzuki</a> </li> <li class="cat-item cat-item-39"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/tai-chinh/">Tài chính</a> </li> <li class="cat-item cat-item-53"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/">Video clip</a> </li> <li class="cat-item cat-item-36"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/xe-may/">Xe máy</a> </li> <li class="cat-item cat-item-35"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/xe-o-to/">Xe ô tô</a> </li> <li class="cat-item cat-item-57"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/suzuki/xe-o-to-suzuki/">Xe ô tô suzuki</a> </li> </ul><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="posts-list-widget-7" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Recent Posts<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list tie-standard"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/tuyen-tap-doremon-moi-nhat-2021-cho-be/">TUYỂN TẬP DOREMON MỚI NHẤT 2021 CHO BÉ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">15/10/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-dong-loat-giam-2/">Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/bmw-3-series-giam-gia-manh-tai-viet-nam-cao-nhat-toi-130-trieu-gan-cham-gia-doi-thu-mercedes-benz-c-class/">BMW 3-Series giảm giá mạnh tại Việt Nam: Cao nhất tới 130 triệu, gần chạm giá đối thủ Mercedes-Benz C-Class</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/thu-dau-mot-cua-binh-duong-tro-lai-binh-thuong-moi-vao-ngay-mai-tp-hcm-nha-trang-cung-dan-mo-lai-mot-so-dich-vu/">Thủ Dầu Một của Bình Dương trở lại ‘bình thường mới’ vào ngày mai, TP HCM, Nha Trang cũng dần mở lại một số dịch vụ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/tau-petrolimex-14-da-dam-tau-hai-thanh-26/">Tàu Petrolimex 14 đã đâm tàu Hải Thành 26</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">09/09/2021</span> </div> </div> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- .sidebar /--> </div><!-- .main-content-row /--></div><!-- #content /--> <footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> <div class="footer-widget-area "> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-1" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài viết mới<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container timeline-widget" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/giac-mong-tim-em-tap-1-phim-bo-ngon-tinh-thuyet-minh-trung-quoc-hay-nhat-2021/"> <span class="date meta-item tie-icon">29/08/2021</span> <h3>Giấc Mộng Tìm Em – Tập 1 | Phim Bộ Ngôn Tình Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2021</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/phim-doremon-tap-cuoi-cam-dong-nobita-hoi-sinh-doremon/"> <span class="date meta-item tie-icon">15/08/2021</span> <h3>Phim Doremon tập cuối cảm động Nôbita hồi sinh Đôrêmôn</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/chu-khi-dot-%f0%9f%90%b5-nhac-thieu-nhi-hoat-hinh-vui-nhon-soi-dong-%f0%9f%8e%b5-alibaba%f0%9f%92%96nam-ngon-tay-ngoan/"> <span class="date meta-item tie-icon">19/08/2021</span> <h3>Chú Khỉ Đột 🐵 Nhạc Thiếu Nhi Hoạt Hình Vui nhộn Sôi Động 🎵 AliBaBa💖Năm Ngón Tay Ngoan</h3> </a> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="categories-3" class="container-wrapper widget widget_categories"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Chuyên mục<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-44"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/cong-nghe/">Công nghệ</a> (1.041) <ul class='children'> <li class="cat-item cat-item-46"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/cong-nghe/mobile/">Mobile</a> (1.041) </li> </ul> </li> <li class="cat-item cat-item-63"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/larva-tuba/">Larva Tuba</a> (1.600) </li> <li class="cat-item cat-item-61"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/san-pham-suzuki/">Sản phẩm Suzuki</a> (6) </li> <li class="cat-item cat-item-56"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/suzuki/">Suzuki</a> (331) <ul class='children'> <li class="cat-item cat-item-57"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/suzuki/xe-o-to-suzuki/">Xe ô tô suzuki</a> (331) </li> </ul> </li> <li class="cat-item cat-item-39"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/tai-chinh/">Tài chính</a> (4.937) </li> <li class="cat-item cat-item-34"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/">Thế giới xe</a> (9.900) <ul class='children'> <li class="cat-item cat-item-60"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/aji-new-car/" title="Thời gian gần đây trên cộng đồng mạng internet các kênh phổ biến về review xe đã nổi lên 1 cô gái người Thái Lan đầy quyến rũ tuy không được đẹp cho lắm :)) nhưng cô ấy cũng rất nhiệt tình review xe để lộ và hở những phần không cần thiết để thu hút phái nam đó chính là kênh youtube AJI NEW CAR Family Tính tới thời điểm tháng 10 năm 2021 kênh AJI NEW CAR Family đã có 89.9 ngàn người đăng ký với chất giọng tiếng thái véo von và Thông tin của Aji new car family Gọi để được giải đáp thắc mắc và đặt chỗ theo số 098 555 1558 ID line: 098 555 1558 FB: Jjr Janejirashop Xem thêm nhiều clip hay ho của mình tại 💋 https://onlyfans.com/u135161139 danh sách hỗ trợ https://www.patreon.com/AJINEWCARFAMILY Để kênh mới https://youtube.com/channel/UCUc2XMInyJn1vkYje_qzA4A liên hệ làm việc ☎️ 0985551558 line: 0985551558 FB: Jjr Janejirashop Trong Việt Nam mình, giới xe có rất nhiều kênh Youtube khác nhau. Không chỉ chia sẻ về những chiếc xe mới mà còn chia sẻ với anh em nhiều video bổ ích như: trải nghiệm xe, chia sẻ mua xe, cách chạy xe, chơi xe,... Ở bài viết này, mình sẽ chia sẻ với anh em 10 kênh Youtube nổi bật, bởi vì nhiều kênh quá nên mình không thể nào đưa lên hết được. Anh em thường xem kênh nào?Một số video clip review của cô gái này Suzuki Bình Dương">Aji New Car</a> (1.928) </li> <li class="cat-item cat-item-38"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/review-xe/">Review xe</a> (2.613) </li> <li class="cat-item cat-item-36"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/xe-may/">Xe máy</a> (855) </li> <li class="cat-item cat-item-35"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/the-gioi-xe/xe-o-to/">Xe ô tô</a> (4.504) </li> </ul> </li> <li class="cat-item cat-item-53"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/">Video clip</a> (9.042) <ul class='children'> <li class="cat-item cat-item-55"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/cooking/">Cooking</a> (2.980) </li> <li class="cat-item cat-item-62"><a href="https://dailysuzuki.com.vn/video-clip/doremon-monfansub/">Doremon – monfansub</a> (2.091) </li> </ul> </li> </ul> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-2" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Last Modified Posts<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container posts-pictures-widget" ><div class="tie-row widget-posts-wrapper"> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="Giá xe Suzuki Swift tháng 12/2021 mới nhất" href="https://dailysuzuki.com.vn/gia-xe-suzuki-swift-thang-8-2021-moi-nhat/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/suzuki-swift-anhdau-3a88-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="Giá xe Suzuki Ertiga mới nhất tháng 12/2021: Giá trị ưu đãi tương đương 20 triệu tiền mặt" href="https://dailysuzuki.com.vn/gia-xe-suzuki-ertiga-moi-nhat/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/gia-xe-suzuki-ertiga-oto-com-vn-1-efa8-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div> <div class="widget-single-post-item tie-col-xs-4 tie-standard"> <a aria-label="Thử Thách Mua Tất Cả Đồ Hình Unicorn Tại Shop Vê Vê House – Vê Vê Channel" href="https://dailysuzuki.com.vn/thu-thach-mua-tat-ca-do-hinh-unicorn-tai-shop-ve-ve-house-ve-ve-channel/" class="post-thumb"><img width="390" height="220" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-390x220.jpg 390w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-300x169.jpg 300w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-1024x576.jpg 1024w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault-768x432.jpg 768w, https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628114616_maxresdefault.jpg 1280w" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px" /></a> </div> </div></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .footer-widget-area /--> <div class="footer-widget-area "> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-sm-4 normal-side"> <div id="author-bio-widget-2" class="container-wrapper widget aboutme-widget"> <div class="about-author about-content-wrapper"> <div class="aboutme-widget-content">Jannah is a Clean Responsive WordPress Newspaper, Magazine, News and Blog theme. Packed with options that allow you to completely customize your website to your needs. </div> <div class="clearfix"></div> </div><!-- .about-widget-content --> <div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .footer-widget-area /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #Footer-widgets-container /--> <div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">© Copyright 2021, All Rights Reserved  |  <span style="color:red;" class="tie-icon-heart"></span> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tin tức ô tô </a> </div><div class="footer-menu"><ul id="menu-tielabs-secondry-menu" class="menu"><li id="menu-item-1014" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-1014"><a href="http://dailysuzuki.com.vn/">Home</a></li> <li id="menu-item-1015" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1015"><a href="#">About</a></li> <li id="menu-item-1016" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1016"><a href="#">Team</a></li> <li id="menu-item-1019" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1019"><a title="Buy now!" href="https://tielabs.com/buy/jannah?utm_source=demo-content&utm_medium=link&utm_campaign=jannah&utm_content=secondry-menu">Buy now!</a></li> </ul></div><ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- .tie-col /--> </div><!-- .tie-row /--> </div><!-- .container /--> </div><!-- #site-info /--> </footer><!-- #footer /--> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn " data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A7u%20ri%C3%AAng%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc&url=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn " data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A7u%20ri%C3%AAng%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn " data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/&text=%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A7u%20ri%C3%AAng%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn " data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a> <a href="viber://forward?text=%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20ti%C3%AAu%20th%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A7u%20ri%C3%AAng%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20https://dailysuzuki.com.vn/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/" rel="external noopener nofollow" title="Viber" target="_blank" class="viber-share-btn " data-raw="viber://forward?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-phone"></span> <span class="screen-reader-text">Viber</span> </a> </div><!-- .share-links /--> </div><!-- .share-buttons /--> <div class="mobile-share-buttons-spacer"></div> <a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a> </div><!-- #tie-wrapper /--> <aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area slide-sidebar-desktop is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a><!-- .close-side-aside /--> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://dailysuzuki.com.vn/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form> </div><!-- #mobile-search /--> <div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"> </div><!-- #mobile-menu /--> <div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul> </div><!-- #mobile-social-icons /--> </div><!-- #mobile-container /--> <div id="slide-sidebar-widgets"> <div id="posts-list-widget-4" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài viết xem nhiều<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container posts-list-big-first has-first-big-post" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Giấc Mộng Tìm Em – Tập 1 | Phim Bộ Ngôn Tình Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2021" href="https://dailysuzuki.com.vn/giac-mong-tim-em-tap-1-phim-bo-ngon-tinh-thuyet-minh-trung-quoc-hay-nhat-2021/" class="post-thumb"><span class="post-cat-wrap"><span class="post-cat tie-cat-62">Doremon - monfansub</span></span><img width="1" height="1" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/Giac-Mong-Tim-Em-Tap-1-Phim-Bo.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Giấc Mộng Tìm Em - Tập 1 | Phim Bộ Ngôn Tình Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2021" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/giac-mong-tim-em-tap-1-phim-bo-ngon-tinh-thuyet-minh-trung-quoc-hay-nhat-2021/">Giấc Mộng Tìm Em – Tập 1 | Phim Bộ Ngôn Tình Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2021</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">29/08/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Phim Doremon tập cuối cảm động Nôbita hồi sinh Đôrêmôn" href="https://dailysuzuki.com.vn/phim-doremon-tap-cuoi-cam-dong-nobita-hoi-sinh-doremon/" class="post-thumb"><img width="1" height="1" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/Phim-Doremon-tap-cuoi-cam-dong-Nobita-hoi-sinh-Doremon.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Phim Doremon tập cuối cảm động Nôbita hồi sinh Đôrêmôn" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/phim-doremon-tap-cuoi-cam-dong-nobita-hoi-sinh-doremon/">Phim Doremon tập cuối cảm động Nôbita hồi sinh Đôrêmôn</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">15/08/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Chú Khỉ Đột 🐵 Nhạc Thiếu Nhi Hoạt Hình Vui nhộn Sôi Động 🎵 AliBaBa💖Năm Ngón Tay Ngoan" href="https://dailysuzuki.com.vn/chu-khi-dot-%f0%9f%90%b5-nhac-thieu-nhi-hoat-hinh-vui-nhon-soi-dong-%f0%9f%8e%b5-alibaba%f0%9f%92%96nam-ngon-tay-ngoan/" class="post-thumb"><img width="1" height="1" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/Chu-Khi-Dot-Nhac-Thieu-Nhi-Hoat-Hinh-Vui-nhon.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Chú Khỉ Đột 🐵 Nhạc Thiếu Nhi Hoạt Hình Vui nhộn Sôi Động 🎵 AliBaBa💖Năm Ngón Tay Ngoan" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/chu-khi-dot-%f0%9f%90%b5-nhac-thieu-nhi-hoat-hinh-vui-nhon-soi-dong-%f0%9f%8e%b5-alibaba%f0%9f%92%96nam-ngon-tay-ngoan/">Chú Khỉ Đột 🐵 Nhạc Thiếu Nhi Hoạt Hình Vui nhộn Sôi Động 🎵 AliBaBa💖Năm Ngón Tay Ngoan</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">19/08/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Xưởng độ xe MT Luxury: không thể tin đôi tay người Việt lại tài hoa đến thế |XEHAY.VN|" href="https://dailysuzuki.com.vn/xuong-do-xe-mt-luxury-khong-the-tin-doi-tay-nguoi-viet-lai-tai-hoa-den-the-xehay-vn/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/Xuong-do-xe-MT-Luxury-khong-the-tin-doi-tay-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Xưởng độ xe MT Luxury: không thể tin đôi tay người Việt lại tài hoa đến thế |XEHAY.VN|" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/xuong-do-xe-mt-luxury-khong-the-tin-doi-tay-nguoi-viet-lai-tai-hoa-den-the-xehay-vn/">Xưởng độ xe MT Luxury: không thể tin đôi tay người Việt lại tài hoa đến thế |XEHAY.VN|</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> </div> </div> </li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="[PHIM HAY] NHÂN GIAN HUYỀN ẢO/NHÂN THIÊN ĐỊA – TẬP 86 LỒNG TIẾNG | PHIM BỘ CỔ TRANG TRUNG QUỐC 2021" href="https://dailysuzuki.com.vn/phim-hay-nhan-gian-huyen-ao-nhan-thien-dia-tap-86-long-tieng-phim-bo-co-trang-trung-quoc-2021/" class="post-thumb"><img width="220" height="150" src="https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/uploads/2021/08/1628850361_maxresdefault-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></a> </div><!-- post-alignleft /--> <div class="post-widget-body "> <a class="post-title the-subtitle" href="https://dailysuzuki.com.vn/phim-hay-nhan-gian-huyen-ao-nhan-thien-dia-tap-86-long-tieng-phim-bo-co-trang-trung-quoc-2021/">[PHIM HAY] NHÂN GIAN HUYỀN ẢO/NHÂN THIÊN ĐỊA – TẬP 86 LỒNG TIẾNG | PHIM BỘ CỔ TRANG TRUNG QUỐC 2021</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">13/08/2021</span> </div> </div> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--><div id="posts-list-widget-5" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Tin tức quan tâm<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container timeline-widget" ><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/tuyen-tap-doremon-moi-nhat-2021-cho-be/"> <span class="date meta-item tie-icon">15/10/2021</span> <h3>TUYỂN TẬP DOREMON MỚI NHẤT 2021 CHO BÉ</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/choang-truoc-flycam-dji-t30-dat-ngang-1-chiec-4-banh-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>CHOÁNG trước FLYCAM DJI T30 – đắt ngang 1 chiếc 4 bánh |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/mercedes-benz-e300-amg-ngoai-sang-trong-xin-chang-kem-gi-s-class-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>Mercedes-Benz E300 AMG: ngoài sang, trong xịn chẳng kém gì S-Class |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/cuoi-sieu-xe-porsche-kham-pha-sieu-biet-thu-hoang-gia-y-130-ty-tai-vinhomes-riverside-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>Cưỡi siêu xe PORSCHE khám phá Siêu Biệt Thự "HOÀNG GIA Ý" 130 TỶ tại Vinhomes Riverside |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/tat-tan-tat-ve-kia-sorento-2021-doi-thu-dang-gom-trong-phan-khuc-suv-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>Tất tần tật về Kia Sorento 2021 – Đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://dailysuzuki.com.vn/mercedes-maybach-gls-600-chinh-hang-da-ve-vn-gia-tu-115-ty-xehay-vn/"> <span class="date meta-item tie-icon">31/07/2021</span> <h3>Mercedes-Maybach GLS 600 chính hãng đã về VN, giá từ 11,5 tỷ |XEHAY.VN|</h3> </a> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><!-- .widget /--> </div> </div><!-- .side-aside-wrapper /--> </aside><!-- .side-aside /--> </div><!-- #tie-container /--> </div><!-- .background-overlay /--> <div id="reading-position-indicator"></div><div id="autocomplete-suggestions" class="autocomplete-suggestions"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div> <div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://dailysuzuki.com.vn/"> <input class="tie-popup-search-input is-ajax-search" inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Type and hit Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-search-mobile" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://dailysuzuki.com.vn/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Search for" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form> </div><!-- .pop-up-live-search /--> </div><!-- .popup-search-wrap-inner /--> </div><!-- .tie-popup-search-wrap /--> <div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div> </div> <div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://dailysuzuki.com.vn/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Mật khẩu"> <a class="forget-text" href="https://dailysuzuki.com.vn/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Fdailysuzuki.com.vn">Forget?</a> </div> <input type="hidden" name="redirect_to" value="/dak-lak-day-manh-tieu-thu-sau-rieng-trong-nuoc/"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form> </div> </div><!-- .widget-container /--> </div><!-- .login-widget /--> </div><!-- .container-wrapper /--> </div><!-- .tie-popup-container /--> </div><!-- .tie-popup /--> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"show","visibility_hide":"hide","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2106' id='toc-front-js'></script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/dailysuzuki.com.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"1","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"true","lazyload":"","select_share":"true","select_share_twitter":"true","select_share_facebook":"true","select_share_linkedin":"true","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"true","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"Nothing Found","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/scripts.min.js?ver=5.4.6' id='tie-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-after'> jQuery.ajax({ type : "GET", url : "https://dailysuzuki.com.vn/wp-admin/admin-ajax.php", data : "postviews_id=41847&action=tie_postviews", cache: !1, success: function( data ){ jQuery("#single-post-meta").find(".meta-views").html( data ); } }); </script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/ilightbox/lightbox.js?ver=5.4.6' id='tie-js-ilightbox-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/desktop.min.js?ver=5.4.6' id='tie-js-desktop-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/live-search.js?ver=5.4.6' id='tie-js-livesearch-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/single.min.js?ver=5.4.6' id='tie-js-single-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.8.2' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.2' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://dailysuzuki.com.vn/wp-content/themes/jannah/assets/js/br-news.js?ver=5.4.6' id='tie-js-breaking-js'></script> <script> WebFontConfig ={ google:{ families: [ 'Roboto:600,regular:latin', 'Roboto:100,100italic,300,300italic,regular,italic,500,500italic,700,700italic,800,800italic,900,900italic:latin', 'Roboto::latin&display=swap' ] } }; (function(){ var wf = document.createElement('script'); wf.src = '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js'; wf.type = 'text/javascript'; wf.defer = 'true'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(wf, s); })(); </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 4.4.4 on 2021-12-04 08:08:27 -->