Cooking

FULL CHICKEN ROAST | Whole Fried Chicken Recipe Cooking in village | Free Range Chicken RecipeToday in our village, we cook a spicy chicken recipe by making a full chicken roast. First we fried whole chicken then we roast the fried chicken in Tawa.

By using traditional ingredients, we enjoy the taste of the traditional chicken recipe.

Taste is, Delicious!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button